Introductie

Zo’n zevenenhalf jaar geleden (2006) is het idee geboren om een boek te maken over de Haone historie.

Door allerlei omstandigheden is het tot op heden nog niet gekomen tot een fysieke dan wel elektronische uitgave. Door een aantal leden van onze vereniging is in wisselende samenstelling getracht e.e.a. van de grond te krijgen. Het bestuur heeft per 1 december 2013 een commissie benoemd die zich tot doel heeft gesteld om in de loop van 2014 te komen tot een elektronische uitgave van de genoemde historie. Er zal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare middelen uit het eigen archief, bestaande uit tekst en beeldmateriaal van een zeer diverse herkomst. Omdat we uitgaan van een dynamisch (alle aanvullingen zijn welkom) en multi toegankelijk media document zullen we lang niet altijd in staat zijn om steeds precies aan te geven welke auteur verantwoordelijk is voor welk tekstdeel (meerdere auteurs vullen elkaar aan of overlappen elkaar). 

De commissie hecht er echter aan om één persoon in het bijzonder te vermelden. De vereniging is zeer veel dank verschuldigd aan Hans van de Burgt die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om diverse interviews af te nemen en uit te werken, alsmede aanzetten heeft gegeven tot het creëren van diverse hoofdstukken. Hij zal, waar niet expliciet vernoemd, zijn pennenvruchten zeker herkennen!

De commissie wil nu vooruit en niet in allerlei discussies blijven steken. Zij nodigt dan ook iedereen uit om daar waar mogelijk en/of nodig aanvullingen in te sturen zodat een zo groot mogelijke volledigheid, pluriformiteit en actualiteit kan worden gerealiseerd. 


Eindhoven, 1 december 2013

Namens C.V. D’Haone

 

De commissie Archief en Historie:

Paul Borghouts † Erevoorzitter
Herman Lut † Erevoorzitter
Gert-Jan van de Meent Adviseur
Jan de Natris Secretaris
Kees Pulles Archivaris / webmaster